Obnova zámeckého kopce

Státní zámek Náchod – vzorová obnova zámeckého kopce

Předmět a cíl projektu

Předmětem a cílem projektu bylo vyřešení dlouholetých problémů spojených se stabilitou a hydrogeologickými poměry zámeckého kopce a také návrat k historickému propojení mezi zámkem a městem.

V rámci projektu s názvem Státní zámek Náchod – vzorová obnova zámeckého kopce bylo řešeno především statické zajištění svahu před sesuvy, hydrogeologické poměry a odvodnění kopce. Důležitými tématy k řešení byly i obnova cestního systému (mlatové cesty, lávky, parkový mobiliář, osvětlení) a arboristická koncepce celé lokality (kompletní revitalizace dřevin – kácení náletů, stromů z hlediska kompozičního nebo havarijního stavu, ošetření napadených dřevin, nová výsadba solitérních stromů,  ovocných sadů, alejí a keřového patra). To vše s ohledem na nové důstojné propojení zámeckého návrší s centrem města, podpory turistického ruchu, zvýšení návštěvnosti Státního zámku v Náchod a  Náchodska jako takového a také vyřešení dlouholetých technických problémů v oblasti zámeckého kopce.

Zámecký kopec po revitalizaci:

Generálním dodavatelem byla litoměřická firma Gardenline s.r.o.

Generálním projektantem byla královehradecká firma New Visit s.r.o.

Stavební a další práce již byly dokončeny na sklonku listopadu a areál zámeckého kopce byl v pondělí 5. 12. slavnostně otevřen veřejnosti. Celkový přehled a zhodnocení projektu přináší tisková zpráva.

Národní památkový ústav děkuje Městu Náchod za spolupráci.

Slavnostní ukončení projektu ve fotografiích:

INFORMACE K PRŮBĚHU OBNOVY ZÁMECKÉHO KOPCE

Stav obnovy k 1. 10. 2022:

Právě probíhající práce se vzhledem k blížícímu se dokončení celé obnovy soustředí především na vyhotovení povrchů. Jde o finální úpravu cest – štětových okrajů a mlatových povrchů, stejně jako o štětové cesty s veškerou související infrastrukturou, dále pak o výsadby keřů či trvalek na nezpevněných plochách okolo cest. Důraz bude kladen na dokončení prací souvisejících s konzervací a následnou prezentací archeologického nálezu na tzv. Vysokých šancích.

Během uplynulého čtvrtletí byly dokončeny rozvody infrastruktury (elektřiny, optických kabelů – včetně umístění kamer CCTV, akumulace dešťových vod a kanalizace), taktéž byl položen a zprovozněn automatický závlahový systém v prostorách Idiných sadů.

Na jižním svahu jsou hotovy hatě, kokosové rohože a následné osázení šeříky. Podél rekonstruovaného kamenného schodiště z Masarykova náměstí na zámek byla vysázena lipová alej. Na původní podstavec u schodiště byla osazena kopie sochy sv. Jana Nepomuckého. O slavnostním odhalení sochy si můžete přečíst v našich Novinkách.

V současnosti stále probíhají kamenické práce – obkládání opěrných zdí a schodišť, pokládka stupňů kamenného schodiště nad Hotelem U Beránka – a montáž zámečnických prvků (ocelových lávek, schodišť a zábradlí) po celém zámeckém kopci. Vysazováno je nejen keřové patro, ale jsou také intenzivně sázeny rostliny a sety trávníky podél všech cest. V Idiných sadech navíc dochází k pokládce trávníkových koberců.

Pokračuje i realizace cestního systému – pokládání nových mlatů a kamenných obrub a štětových povrchů v Idiných sadech a naproti SVČ Déčko včetně montáže zemních svítidel. Probíhají přípravné práce na realizaci nového nočního osvětlení zámku.

Pro budoucí prezentaci archeologického nálezu na tzv. "Vysokých šancích" veřejnosti je tento sanován a konzervován. Pokračuje umísťování, popř. příprava parkového mobiliáře na celém řešeném území (lavičky, odpadkové koše, informační systém).

 

Stav obnovy k 1. 7. 2022:

Na celém zámeckém kopci již byly dokončeny hlavní modulace terénů, veškeré základové konstrukce nově montovaných ocelových schodišť i lávek. V současné době probíhá montáž veškerých zámečnických prvků (ocelových lávek, schodišť a zábradlí).

Ke konci se již chýlí i realizace rozvodů technické infrastruktury – elektřiny, dešťové kanalizace (včetně akumulace dešťových vod) nebo optických kabelů pro napojení kamerového systému.

Kameníci pokračují v obkládání opěrných zdí a pískovcových schodišť, pracuje se i na dalších štětových lemech podél nově prováděných mlatových cest či umisťování mobiliáře v oblasti celého zámeckého kopce. Ve výrobě jsou již lavičky, v procesu návrhu pak odpadkové koše a informační systém.

V Idiných sadech probíhají přípravy pro budoucí závlahový systém travnatého parteru, na určených místech jsou vysazovány keře, pro které je zajištěna i potřebná zálivka.

Stavbaři se také museli potýkat s následky vichřice – musely být odstraněny spadlé a vyvrácené stromy, ulomené větve ad.

V nejbližší době budou zahájeny konzervační práce na archeologickém nálezu na tzv. Vysokých šancích tak, aby mohl být posléze prezentován veřejnosti.

 

Stav obnovy k 1. 4. 2022:

Vzhledem k lepšícím se klimatickým podmínkám byly zahájeny stavební práce na nedokončených opěrných zdech (armování a betonování), kameníci pokračují v jejich obkládání. Základové patky schodiště na Karlovo náměstí jsou hotovy.

Probíhá montáž nových kamenných schodišťových stupňů na schodištích od Hotelu U Beránka a pod západními terasami, zemních svítidel na nové okružní cestě a stejně tak zámečnických konstrukcí zábradlí a ocelových schodišť.

Počátkem roku byla provedena probírka neperspektivních stromů nad Hotelem U Beránka. Během února a začátkem března padlo několik stromů vlivem vichřice. Tyto stromy byly odstraněny, stejně jako ty, které jejich pádem byly poničeny.

I nadále je přemodelováván terén v ul. Zámek a také přístupová cesta od GVUN k medvědáriu.

Vzhledem k příznivému počasí byly vysazeny půdokryvné rostliny (břečťan či barvínek) pod medvědáriem a pod hradbami, podél dokončených cest osety krajnice travobylinnou směsí a dosazen třešňový a jabloňový sad. Nyní byla vysazena javorová alej a keřové skupiny a kaliny v Idiných sadech.

V nejbližší době – podle počasí – proběhne další etapa hydroosevů ve spodní části třešňového sadu a v údolí podél ul. Zámek. Po zkompletování schodiště od Hotelu U Beránka bude vysazena lipová alej (zhruba na přelomu dubna/května).

Co nejdříve by měly být dokončeny všechny hrubé stavební práce (betonáže opěrných zdí a základů) a zahájena konzervace a úprava archeologického nálezu na Vysokých šancích.

Na závěr pak proběhnou montážní a dokončovací práce a zbylá část plánované výsadby.

 

Stav obnovy k 1. 1. 2022:

V listopadu a prosinci byly vysázeny ovocné stromy v prostoru pod západními terasami a v údolí pod alejí Kateřiny Zaháňské. Byly osazeny zemními kotvami a ochranou proti okusu divokou zvěří. Zároveň došlo k výsadbě solitérních dřevin v Idiných sadech a v západní části areálu zámeckého kopce za účasti žáků náchodských škol. Studentům bylo prezentováno téma výsadby formou výkladu i praktické části, kdy si ji sami mohli vyzkoušet.

Proběhlo kácení dřevin, jež se během revitalizace ukázaly jako neperspektivní či byly poškozeny vlivem klimatických podmínek. Další vybrané dřeviny jsou i nadále monitorovány a případně ještě budou odstraněny. Plochy, na nichž byly dokončeny úpravy terénu, byly osazeny kokosovými rohožemi pro stabilizaci svahů a proběhla zde výsadba půdokryvných rostlin (břečťanů). V nejbližších týdnech budou vysazeny zbývající, budou vysazeny další solitérní dřeviny – v rámci náhradních výsadeb za ty již pokácené či za neperspektivní.

Probíhá další modulace terénu v západní části areálu včetně realizace povrchů budoucích mlatových cest. A postupně budou dokončovány také zemní práce na modulaci svahů a ostatních cest.

V prostoru Idiných sadů dochází k zemním pracím pro uložení nové splaškové a dešťové kanalizace. Do výkopů pak budou umístěny i akumulační nádrže určené pro automatickou závlahu okolních ploch a objekty pro vsakování dešťových vod a zadržení vody v krajině. V rámci přípravy na vybudování nového přístupového schodiště od Karlova náměstí dochází k výkopům pro základové patky.

Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám byly již koncem minulého roku pozastaveny práce, pro jejichž provádění je aktuální počasí nevhodné (např. zdění a obkládání z kamenných prvků, betonáže). Jen díky tomuto kroku lze zachovat kvalitu prováděných prací a dosáhnout co nejdelší životnosti. Jakmile dojde ke zlepšení klimatických podmínek, budou tyto stavební práce zahájeny. Jedná se např. o základové konstrukce pro založení plánovaných schodišť a ocelových lávek. A právě zábradlí pro tyto uvedené konstrukce se nyní nachází ve výrobě.

Je dokončováno i restaurování kamenných a litinových prvků z oblasti zámeckého kopce (konkrétně se jedná o podstavec a schodišťové stupně u sochy sv. Jana Nepomuckého, podstavec litinového krucifuxu v ul. Zámecká a podstavec včetně busty kněžny Idy).

 

Stav obnovy k 1. 10. 2021:

Stále probíhá modulace cest napříč zámeckým kopcem včetně úprav navazujícího terénu. Na cestách, které již byly upraveny, probíhá dláždění kamenných obrub a pokládka zemního souvrství (včetně infrastruktury – pro odvodnění a veřejné osvětlení) pro budoucí mlatové cesty. Probíhá i betonování a zdění opěrných zdí pro budoucí cesty v návaznosti na plánované ocelové lávky. Ty jsou spolu s ocelovými konstrukcemi schodišť v dílnách připravovány a vzorkovány. Bylo zahájeno osazování nových kamenných schodišť a zároveň jsou budována schodiště nová, jež budou osazena původními kamennými stupni.

Proběhla plošná modulace a úprava plynulosti terénu pro budoucí ovocné sady včetně osazení akátových hatí a tkaných sítí proti nežádoucím sesuvům půdy. Byly odsouhlaseny pozice výsadeb ovocných sadů. Vybrány byly starší ovocné odrůdy: třešně – Karešova, Kaštánka, jabloně – Jadernička moravská, Studniční, hrušně – Muškatelka šedá, Hardyho máslovka, Solnohradka, Charneuská.

V rámci vybraných lokalit byly již založeny travobylinné louky pomocí technologie hydroosevu (pomocí hadic aplikován hydrogel – různé druhy bylin a travního semene včetně vláhy a růstových enzymů pro rychlé uchycení výsadby – vhodné pro sázení v prudkých svazích).

Bylo zahájeno restaurování „krucifixu“ v Chrastince, pomníku sv. Jana Nepomuckého nad Hotelem U Beránka a busty princezny Idy – včetně kamenných podstavců. Probíhá příprava zazimování archeologického nálezu na Vysokých šancích tak, aby v příštím roce mohlo dojít k provedení sanačních a konzervačních prací pro jeho budoucí prezentaci.

Do konce letošního roku bude hotova betonáž zbývajících základů budoucích ocelových konstrukcí a opěrných zdí. V zimním období bude probíhat výroba všech ocelových konstrukcí. Postupně budou utlumeny stavební prace závislé na klimatických podmínkách (zdění, spárování, betonování, restaurování).

Během podzimu budou zahájeny výsadby vybraných dřevin a keřů. Proběhne také kácení dřevin, které nebyly odstraněny minulou zimu, které letos uschly či které byly vyhodnoceny jako neperspektivní.

 

Stav obnovy k 1. 7. 2021:

Loňská první etapa projektu měla za cíl přípravu prostoru pro plánovanou stavební a logistickou činnost včetně čištění a probírek lokality od náletových dřevin a keřů. Po jejím dokončení na ni na jaře letošního roku navázala druhá etapa, která spočívá v přípravě a realizaci stavebních a zemních prací. Cílem zemních prací je hlavně úprava terénů původních cest.

Dochází k modulaci jednotlivých cest napříč zámeckým kopcem, kdy se hledá nejlepší řešení pro budoucí uživatele s ohledem na velmi náročný a svažitý terén. Zároveň jsou vytvářeny další cesty v návaznosti na připravované ocelové lávky, které umožní návštěvníkům a občanům města Náchod prohlédnout si okolí a prostor zámeckého kopce z jiné perspektivy. Cesty umožní plynulejší pohyb po kopci, např. jedna z nich nabídne možnost si podzámčí projít okružní trasou a dostat se tak přes jižní svah z jedné strany zámku na druhou.

V souvislosti s výše uvedeným proběhly náročné práce v prudkém a skalnatém svahu při zakládání nových opěrných zdí a podpěr pro budoucí ocelové lávky.

Napříč kopcem jsou postupně dokončovány opěrné zdi. Kameníci mohou přistoupit k jejich obložení pískovcem.

Dochází i k odtěžování nesoudržné zeminy ze skalnatého podloží jižního svahu. Následkem jejího sesuvu došlo k znepřístupnění této partie zámeckého kopce. Nyní se zakládají nová schodiště, která pomohou propojit jednotlivé vrstevnicové cesty a umožní tak lepší pohyb mezi centrem města a státním zámkem Náchod. Bude vybudováno přístupové schodiště z Karlova náměstí.

Kromě nové výstavby dojde i ke kompletní rekonstrukci historického schodiště za Hotelem U Beránka, kde bude obnovena i lipová alej a stejně tak i javorové stromořadí podél přístupové cesty ulicí Zámek (tzv. Chrastinka).

Výše zmíněné ocelové lávky či schodiště jsou předmětem velmi důkladného vzorkování a konzultací se zástupci památkové péče. Při řešení jednotlivých prvků zábradlí, výplní, schodišťových stupňů a spojovacích prvků je dbáno na to, aby co nejlépe zapadly do areálu zámku a zároveň nabídly co největší komfort při pohybu po kopci.

Zástupci památkové péče také kontrolují zdění kamenných zídek. Kámen, který je je pečlivě vybírán, pochází z okolních kamenných lomů (Božanov, Vyhnánov, Kocbeře) – stejně tak, jak tomu bylo v minulosti.

Vzorkováním a pečlivým výběrem prošla i svítidla. Hlavní změnou bude nové slavnostní osvětlení zámku, jež nahradí dnešní dožívající.

Další svítidla v mlatových cestách, na schodištích a lávkách zajistí lepší orientaci při večerní procházce kolem zámku.

Předmětem druhé etapy nejsou jen již zmíněné zemní a stavební práce, ale i příprava terénu pro budoucí výsadby stromů, keřů, půdokryvných rostlin a travobylinných luk. Příprava spočívá zejména v chemickém či ručním odplevelení vybraných prostorů pro budoucí trávníky a keřové porosty (např. šeříky, které jsou neodmyslitelnou součástí zámeckého kopce). Jsou vytyčovány i budoucí sady - je zakládán nový jabloňový sad pod západními terasami a také sad hrušňový či třešňový. Se zakládáním sadů souvisí příprava a osazení hatí, které umožní lepší stabilitu v příkrém svahu i podmínky pro zapěstování sadů. Půjde-li vše dle plánu, proběhnou nové výsadby na podzim tohoto roku.

 

Aktuálně k 1. 1. 2021:

Zahájením stavební a arboristické činnosti v červenci loňského roku začala první fáze projektu, a to v podobě přípravy území, která spočívala v přípravě prostoru pro plánovanou stavební a logistickou činnost a také v čištění a probírkách prostoru od náletových dřevin a keřů. Předmětem prací nebylo pouze kácení, samozřejmě realizované se všemi potřebnými povoleními, ale i rozmístění 40 ptačích a 20 netopýřích budek na ponechávaných či arboristicky ošetřovaných stromech a také založení broukoviště z pokácených stromů  pro vytvoření přírodního biotopu.

Začátkem listopadu, po skončení vegetačního období, byla zahájena asanace dřevin a keřových porostů, které podléhaly vydaným povolením ze strany zástupců ochrany životního prostředí a byly koncipovány tak, že práce byly prováděny po sektorech a byly zahájeny jak na východní, tak i na západní části kopce současně a postupovaly směrem k jižnímu svahu pod zámkem směrem k hlavnímu náměstí T.G.M. města Náchoda. Současně se zahájením této sanace byly zahájeny již i archeologické, demoliční, stavební a zemní práce, které spočívají v přípravě a modulaci terénu pro budoucí cestní systém, realizaci výkopů pro budoucí opěrné zdi či drenážní systém pro kontrolovaný odvod dešťových vod, které jsou prováděny pod dohledem archeologů.

V prostoru tzv. „Vysokých šancí“, jenž se nachází ve vrcholové partii východní části zámeckého kopce a sousedí s objektem „Úřednického traktu“ státního zámku Náchod, bylo v rámci předběžného archeologického průzkumu objeveno torzo původního objektu s půlkruhovým půdorysem. Jedná o stavbu o průměru zhruba 13 metrů, tloušťka stěn se pohybuje v rozmezí 1,5 až 1,2 metry a hloubka nálezu je přibližně 2 m pod úrovní stávajícího terénu. Dle předběžného názoru archeologů se s velkou pravděpodobností jedná o pozdně středověkou baštu, která sloužila jako fortifikační/pevnostní prvek na předpolí zámku, dřívějšího hradu, kde bašta chránila přístup do hradního areálu ze severu. Datace bašty ukazuje na 16. století, ale podrobnosti ohledně nálezu se budou ještě v průběhu realizace upřesňovat. V současné době byla stavba po plošném odtěžení okolního terénu odkryta v celém svém půdorysu a nyní probíhají dokumentační práce archeologů. Tento nález samozřejmě ovlivní finální řešení tohoto prostoru, které je nyní zpracováváno autorem projektu a bude předmětem diskuze s archeology a zástupci památkové péče.

Došlo také k zahájení čištění, přezdívání a spárování stávajících opěrných kamenných zdí pod odborným dohledem zástupců památkové péče a zároveň byly vzorkovány a odsouhlasovány materiály pro jejich aplikaci v rámci této stavební činnosti (například výběr druhu a struktury kamene pro zdění nových opěrných zdí, schodišťových stupňů či kamenných sloupků, druh a složení zdících a spárovacích malt a podobně).

Fotografie z průběhu realizace:

HISTORIE ÚPRAV ZÁMECKÉHO KOPCE

Historie území kolem zámku

Vznik zahradních a parkových úprav v těsné blízkosti zámeckého areálu byl dlouhou dobu limitován soustavným budováním a rozšiřováním opevňovacích systémů na svazích ostrožny a kolem severní přístupové cesty. Především zelinářské zahrady (zmiňované na počátku a v průběhu 50. let 17. století), budované v mírových dobách na místech fortifikací, musely často během válečného ohrožení ustoupit bateriím, palisádám a srubům. Výrazný zlom nastal až v průběhu 18. a 19. století, kdy došlo k podstatné změně funkce zámku a nároků na bydlení. S tím souvisela redukce opevňovacích systémů a následné budování okrasných zahrad a parků. 

 • Na severozápadním konci zámeckého areálu byla roku 1658 zřízena zahrada (ovocná)
 • Kolem roku 1730–1740 vznikla francouzská zahrada (dnes zvaná Pikolominka) v severovýchodním cípu zámeckého areálu
 • Po větší dobu existence hradního a později zámeckého areálu byl kopec převážně holý, bez výrazného zalesnění
 • 1794 – položeny kamenné stupně schodiště a po jeho obou stranách vysázeny lípy
 • 1794 – pravděpodobně založena alej kněžny Kateřiny Zaháňské
 • 1809 – na jižním svahu, kde byl dostatek zeminy, byly vysázeny břízy, javory a křoviny, velká část svahu však nadále zůstává holá
 • 1820 – dle plánů P. J. Regnera byla v příkrém skalnatém svahu založena školka pro „pláňky a jaderníky“ a k ní pozvolně se vinoucí cesty, vedoucí z města nahoru do kopce, tj. dnešní Regnerovy sady
 • 1820 – vedle školky na druhé straně od schodů o trochu výše byl oplocený pahorek určený pro květinovou výsadbu, tyto zahrádky byly situovány přímo uprostřed svahu nad tehdejším děkanstvím. Zbývající úrodná místa ve stráni byla osázena křovinami, doložen je zejména šeřík
 • 1825 – parkové úpravy (výsadba křovin, stromů a květin, osázení kamenných laviček, besídek, budování táhlých cest ve skále, stavění zídek, rozvoz zeminy)
 • 1842 – založila kněžna Ida Schaumburg-Lippe anglický park na východní straně pod bastionem
 • 1843 – rozšíření anglického parku o 782m2 , park byl rozšířen až k východní hradbě spojující zámek s městem a napojoval se na již zbudované Regnerovy sady
 • 1949 – úpravy francouzské zahrady, tzv. Pikolominky

Stav před zahájením realizace:

PŘEHLED VÝVOJE PROJEKTU 20142020

 • červenec 2014 – byla zahájena spolupráce Národního památkového ústavu (dále NPÚ) a města Náchod se záměrem revitalizace zámeckého kopce s předpokladem, že realizátorem akce bude město Náchod
 • srpen–září 2014 – ve spolupráci s městem Náchod byl sestaven koncept řešení prostoru zámeckého kopce na základě návrhu a požadavků NPÚ (rozdělení prostoru zámeckého kopce do 3 sektorů – Jih/Východ/Západ – rozloha cca 7,4ha). Zároveň je ustanoven tým pro zadání předmětu plnění za účasti zástupců NPÚ (GŘ NPÚ, ÚPS Sychrov) a města Náchod
 • říjen 2014 – město Náchod vyhlašuje výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace (dále PD) na revitalizaci zámeckého kopce
 • listopad 2014 – je vybrán zhotovitel PD v rozsahu vypracování studie až po dokumentaci pro provedení stavby (New Visit s.r.o. zastoupená Ing. et Ing. Tomášem Jiránkem)
 • únor 2015 – došlo k pronajmutí pozemků ve správě NPÚ městu Náchod za účelem žádosti o dotaci ze strukturálního fondu EU – integrovaný regionální operační program (dále IROP), předpokládaný nositel dotace město Náchod
 • březen 2015 – byla schválena studie řešení zámeckého kopce
 • duben 2015 – únor 2016 – tvorba PD ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby, řešení dotačních možností projektu a jeho financování – na základě konzultací s Centrem pro regionální rozvoj (dále CRR) bylo doporučeno využití 52. výzvy IROP na revitalizaci vybraných památek II. Z podmínek dotace vyplynulo, že výhodnější bude, když nositelem dotace bude NPÚ (výhodnější podmínky
  pro příjem dotace - 85% fond EU / 15%vlastní zdroje příjemce dotace)
 • leden 2016 – vydání stavebního povolení
 • únor 2016 – odstoupení od smlouvy o výpůjčce pozemků s městem Náchod a sepsání smlouvy o výpůjčce pozemků od města Náchod pro nositele dotace NPÚ za účelem požadavků dotace
 • březen 2016 – podání žádosti o dotaci
 • prosinec 2016 – kontrola CRR - Při kontrole na CRR (projekt prošel formálním schválením – z hlediska návrhu vyhověl pravidlům a požadavkům dotace), došlo k rozporu s pravidly IROP a byla zahájena veřejno-správní kontrola. Dle pravidel IROP a výkladu CRR byla upřednostňována uznatelnost výdajů pouze na pozemcích, které mají statut NKP. (KP – ¾ kopce - neuznatelný výdaj) – z toho vyplynulo, že většina prostředků by musela být hrazena z vlastních zdrojů žadatele, tedy NPÚ
 • leden 2017 – z těchto důvodů a finanční náročnosti pro žadatele (NPÚ) ustoupil
  od projektu a svojí projektovou žádost stáhl
 • únor 2018 na základě priorit MK ČR a NPÚ byl na projekt vypracován a podán investiční záměr pro registraci do programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, jehož správcem je MK ČR
 • duben 2018 MK ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR
 • duben 2018 – únor 2019 – proběhla aktualizace projektu včetně aktualizace rozpočtu, tak aby byl zohledněn vyvíjející se stav vegetace včetně aktualizace souvisejících podkladů jako např. studie proveditelnosti atd.
 • únor 2019 – únor 2020 – příprava výběrových řízení pro výběr managementu realizace akce (autorský dozor, koordinátor BOZP, technický dozor investora, expertní arboristický dohled atd.) a zároveň příprava výběrového řízení pro generálního dodavatele stavby
 • leden 2020 – vyhlášení výběrového řízení na generálního dodavatele stavby
 • únor 2020 – červen 2020 – podání nabídek v rámci výběrového řízení na generálního dodavatele stavby a následné hodnocení podaných nabídek
 • červen 2020 – podepsání smlouvy s nejvýhodnějším uchazečem Gardenline s.r.o., jehož nabídková cena činí 168.914.717,14 Kč vč. DPH

VĚCNÉ VYHODNOCENÍ POTŘEBNOSTI AKCE A JEJÍ POZITIVNÍ DOPADY

Dle potřebnosti projektu se dá akce rozložit do dvou rovin, a to do roviny technické a roviny architektonicko-historické. Z hlediska technické roviny se jedná o zásah, který řeší dlouholeté problémy dané lokality: geologické, hydrogeologické a hydrogeologické poměry (sesuvy půdy a nestabilní části svahu, oblast vedena v registru České geologické společnosti jako třída 3 – vysoká náchylnost k sesuvu, z minulosti neřešené nakládání s dešťovými vodami – absence povrchových vodotečí či bariér pro zmírnění dopadu dešťových vod při přívalových deštích – z toho plynoucí zaplavování sklepů v objektech na úpatí kopce). Ruku v ruce s výše uvedenými aspekty jde i arboristické řešení, jež má vliv na i na celkový vzhled a fungování lokality. Z pohledu funkce se podařilo zajistit obnovu historického komunikačního systému (vrstevnicových cest) založeného v roce 1820. Od roku 1948 totiž až do doby započetí projektu byla zanedbávána péče, následkem čehož byl tento prostor neudržovaný a nezval k pobytu a procházkám ani navštěvníky zámku či města, ani místní občany.

 

Realizací projektu došlo k opětovnému propojení národní kulturní památky Státního zámku Náchod a historického centra Náchod – a to jak z hlediska urbanistického (regenerace významného uzemí v centru města, krajinného i městotvorného prvku), logistického (obnova cestního systému i vytvoření nových pěších tras či vyhlídek) a turistického (prostor pro volnočasové aktivity –​​​​​​​ procházky a odpočinek). Zárověň se dospělo k řešení technického stavu (stability a bezpečnosti zámeckého kopce a erozi skalního masivu, na němž zámek stojí).

 

Projekt byl financován Ministerstvem kultury z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení. Příjemcem dotace ve výši 197 milionů korun byl Národní památkový ústav. Generálním dodavatelem byla litoměřická firma Gardenline s.r.o. a generálním projektantem královehradecká firma New Visit s.r.o.

 

 • Celkové náklady se ale vyšplhaly na 238,5 mil. Kč včetně DPH. Vícenáklady byly způsobeny mimo jiné situací na trhu se stavebním materiálem (vlivem covidu). Objevily se taktéž nečekané vícepráce vzniklé potřebou reagovat na skutečný průběh skalního podloží po odstranění zeminy. Tím nutně došlo ke změně v harmonogramu i postupu prací. Další významnou položkou v rozpočtu (kvůli potřebné úpravě architektonické koncepce) byly práce související s archeologickým nálezem na tzv. Vysokých šancích, neboť zde byla objevena středověká bašta. Bašta, datovaná archeology odhadem na přelom 15.–16. století, byla součástí opevnění a chránila přístup do hradu od severu. Byla zakonzervována a její nadzemní část je veřejnosti prezentována.
 • Co je ještě potřeba vyřešit do začátku příští sezóny: S ohledem na velikost a rozsah této stavební akce prosíme návštěvníky a místní občany o trpělivost a pochopení, neboť před zahájením návštěvnické sezóny v roce 2023 dojde ke kontrolám a následným opravám či doplnění některých prací. V případě jejich vlivu na přístupnost jednotlivých cest či schodišť Vás budeme předem informovat. Bude se jednat především o drobnosti v podobě úpravy plynulosti a průběhu jednotlivých zábradlí tak, aby bylo dosaženo jejich co možná nejplynulejšího průběhu. Dojde také k opravám nátěrů ocelových konstrukcí s cílem sjednocení povrchů a odstranění vad po zimním období. Před zahájením sezóny se budou moci návštěvníci těšit na doplněný informační systém – panely u vstupů do prostoru i v území zámeckého kopce návštěvníky seznámí s návštěvním řádem, zdejší faunou a flórou či historií úprav zámeckého kopce či poznatky týkajícími se archeologického nálezu na tzv. Vysokých šancích. Text bude doprovázen mapkou areálu s vyznačením místa, kde se jeho čtenář nachází. U hlavních rozcestí budou navíc směrníky, které pomohou s orientací v areálu.
 • Statistické zajímavosti z obnovy: Celková délka cest je zhruba 2 445 metrů, délka všech zábradlí odhadem 960 metrů. Použito bylo 505 schodů kamenných a 379 ocelových – z toho 235 stupňů na schodiště vedoucí z Karlova náměstí. Bylo vysázeno přes 250 stromů (z toho 160 ovocných) a cca 35 000 rostlin. Na kopci je rozmístěno 43 laviček a 15 odpadkových košů. Celkem bylo při stavbě použito 158 tun oceli a asi 650 m3 betonu.
 • Do budoucna je potřeba počítat s náklady na zajištění údržby komunikačního systému (cest, schodišť a zábradlí), osvětlení a parkového mobiliáře, péče o dřeviny a další rostliny (stávající i nové) – a to ve spolupráci Národního památkového ústavu a Města Náchod.