Návštěvní řády státního zámku Náchod

Národní památkový ústav

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA NA SYCHROVĚ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PARKU

STÁTNÍHO ZÁMKU NÁCHOD

(DÁLE JEN „PARK“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PARKU

Park je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Park je veřejnosti volně přístupný.
 2. Přístup do parku může být správou památkového objektu aktuálně upraven, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Z provozních důvodů (filmování, komerční pronájem aj.) může být park pro veřejnost zcela uzavřen.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Vstup do parku je pro návštěvníky zdarma.
 2. Osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby je vstup do parku zakázán.

Článek 4 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Park je bez průvodce.

Článek 5 – BEZPEČNOST A OCHRANA

 1. V parku je zakázáno:
  1. Požívat alkohol a jiné omamné či návykové látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, požití drogy či jiných omamných či návykových látek je přístup do parku zakázán.
  2. Zahazovat nedopalky cigaret na zem, rozdělávat a používat otevřený oheň.
  3. Používat veškerou pyrotechniku.
  4. Nošení zbraní.
  5. Pohybovat se mimo vyznačené cesty, vyšlapávat nové cesty/chodníky, trhat a lámat květiny, otrhávat květy/listy stromů a keřů, lámat větve, lézt po stromech a keřích, přelézat a podlézat ploty, zdivo a zábradlí, lovit zvěř a ptactvo či jakkoliv ubližovat a poškozovat či odnášet faunu a flóru v parku se nacházející.
  6. Využívat travní plochy k piknikům; výjimkou jsou k tomu vyznačené plochy.
  7. Krmit v parku chovaná zvířata.
  8. Slézat a narušovat příbytky chované zvěře.
  9. Jakýmkoli způsobem poškozovat, ničit či odnášet vybavení parku, psát nebo malovat po zdech, sochách, obkladech a obložení, skalách a dalších přírodních a stavebních prvcích v parku.
  10. Jezdit a parkovat motorovými vozidly, mimo místa k tomuto účelu vyznačená, jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech apod., pokud k tomu nejsou přímo vyznačené cesty.
  11. Vylepovat či rozdávat plakáty, letáky apod. bez vědomí správy památkového objektu.
  12. Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše či jakkoliv jinak znečišťovat park.
  13. Tábořit, hrát míčové hry, sáňkovat, lyžovat a bruslit.
  14. Létat s drony; případné výjimky povoluje správa zámku: Ing. arch. Iva Kysilková, e-mail: kysilkova.iva@npu.cz.
  15. Provozovat geocaching, umisťovat „kešky“ v areálu parku, případné výjimky povoluje po dohodě správa zámku: Ing. arch. Iva Kysilková,
   e-mail: kysilkova.iva@npu.cz.
  16. Narušovat klid, pořádek, bezpečnost a dobré mravy, hlasitě pouštět hudbu či jiné zvukové záznamy, křičet a hlasitě se projevovat ve smyslu rušení ostatních návštěvníků i fauny.
  17. Dotýkat se či manipulovat s informačním systémem.
 2. Pro ochranu parku a návštěvníků jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
 3. Při prohlídce parku je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, vodním plochám popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z podstaty parku. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.

Článek 6 – VSTUP DO PARKU S JÍZDNÍM KOLEM a dalšími dopravními prostředky

 1. Do parku je vstup návštěvníka jedoucího na jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu apod.  zakázán.

Článek 7 – VSTUP DO PARKU SE ZVÍŘATY

 1. Do parku je vstup se zvířaty povolen za těchto podmínek:
  1. Zvíře musí být na vodítku.
  2. Majitel zvířete, resp. osoba, která zvíře vede, je za chování zvířete zodpovědná a to včetně zvířetem způsobených škod na majetku Národního památkového ústavu.
  3. Osoba zodpovědná za zvíře musí zajistit úklid jeho exkrementů.
  4. Vstup zvířete není zpoplatněn.

Článek 8 – FOCENÍ A NATÁČENÍ

 1. V parku je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
 2. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: Ing. arch. Iva Kysilková, e-mail: kysilkova.iva@npu.cz.
 3. V případě, že je v parku pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 9 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Komunikace, chodníky, schodiště ani lávky se v zimě neudržují a vstup na ně je na vlastní nebezpečí.
 2. Dávejte pozor při pohybu v parku za nepříznivého počasí – deště, sněžení, mlhy, větru, krup, bouřky, mrazu apod.
 3. Vstup na kovové lávky a schodiště za bouřky je zakázán. Dodržujte odstup od kovových částí minimálně 2 m.

Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na památkovém objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucí správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na: Ing. arch. Iva Kysilková, e-mail: kysilkova.iva@npu.cz;případně na NPÚ, územní památkovou správu na Sychrově: bidlasova.lucie@npu.cz
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

Návštěvní řády ke stažení:

NPU_nr_park_Nachod.docx DOCX (55,45 KB)